По ОПРЧР, процедура ''Ново работно място-2015'', код на процедурата BG05M9OP001-1.003, проект, „Създаване на нови работни места в Счетоводна Агенция ФИН ВИП“, договор №BG05M9OP001-1.003-1002-C01

Цел на проекта:

Доставка на специализиран софтуер и компютърно обoрудване, изграждане на собствен Cloud и Storage

По ОПРЧР, процедура ''Ново работно място-2015'', код на процедурата BG05M9OP001-1.003, проект, „Създаване на нови работни места в Счетоводна Агенция ФИН ВИП“, договор №BG05M9OP001-1.003-1002-C01